bastaerbjudandet nyhedsbrev - websted bliver opdateret


Databeskyttelseserklæring for Liidimedia Oy.

Databeskyttelsen er for os, Liidimedia Oy - (herefter benævnt " Liidimedia/vi"), 

Finlaysoninkuja 3, 33210, Tampere, Finland, repræsenteret af grundlægger Toni Oksa -, et særligt anliggende. Derfor vil vi gerne oplyse dig som ansvarligt organ om typen, omfanget og formålet med enhver indsamling, opbevaring, transmission og/eller brug af personoplysninger, og vi overholder hermed kravene i EU's Databeskyttelsesforordningen. Af denne grund er de tilsvarende standarder allerede nævnt i denne privatlivspolitik. Vi kan når som helst kontaktes via vores postadresse eller på e-mail på følgende adresse: myynti@liidimedia.fi

Du kan få fat i vores databeskyttelsesansvarlige under: myynti@liidimedia.fi

Med denne erklæring informerer vi dig om de privatlivsrelaterede aspekter af vores tilbud, især :

om indsamling og opbevaring af dine personlige data,


om overførsel og brug af dine personlige data samt

om dine rettigheder.

1. Hvilke personoplysninger indsamles og opbevares af os

Hvis du benytter vores tilbud og/eller bruger vores hjemmeside ved at udfylde informationsfelterne og/eller kontakte os og/eller blot besøger vores hjemmeside, kan dine personoplysninger blive indsamlet af os som følger:

Personlige data, som du giver os ved brug af vores tilbud og/eller brug af vores hjemmeside, bliver indsamlet. Dette omfatter især de personlige data, du giver ved at udfylde indtastningsfelterne ved deltagelse i konkurrencer eller i en efterfølgende undersøgelse eller udnyttelse af andre tilbud. Personlige data er især dit navn, din adresse, din e-mail adresse, dit telefonnummer og eventuelle interesser mv., der bliver formidlet ved undersøgelser.

For så vidt som du indgår en kontrakt om vores tilbud eller afgiver en hensigtserklæring i denne henseende, gemmer vi også oplysningerne om enhver ordre og dermed forbundne betalingsbetingelser.

Hvis du besvarer eventuelle spørgsmål om præferencer, interesser, brugsmønstre osv. og/eller dine interesser ved at udfylde et prøveabonnement eller lignende efter deltagelse i lotteriet. Vi gemmer også disse data for at oprette en personlig brugerprofil, der giver mulighed for en interesseorienteret og optimeret direct-marketing.

Vi indsamler og behandler også personlige oplysninger, som du giver os ved at kontakte os.

Personlige data, der kan indsamles ved dit besøg på vores websted, især datafremkomst, beliggenhed og tid information, IP-adresser, Browser- og enheds ID og anden kommunikationsinformation, som leveres af din computer.

Ud over de ovennævnte data kan også andre data, som f.eks. lokale tidspunkter, tidszoner og brugsdata, gemmes. Desuden kan statistiske data indsamles og bruges, ved besøg på vores hjemmeside. Statistiske data indeholder data om brug af en særlig internetbrowser og dens model.

En sådan behandling af dine personoplysninger er i overensstemmelse med ethvert særskilt godkendt samtykke om kontakt til reklameformål via telefon, SMS, e-mail, push notifikationer og postreklamer, eller ved videresendelse af data til direct-marketing for de pågældende sponsorer af lotteriet nævnt ovenfor, og foretages også inden for rammerne af vores legitime interesser baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

2. Hvordan og hvorfor dine personlige data behandles og formidles af os, og hvad de bruges til

De data, der indsamles under konkurrenceregistreringen, anvendes til gennemførelse af konkurrencen, fastlæggelse af vinderen og håndteringen af præmien, især meddelelse til vinderen og præmieoverførslen (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

Hvis der efter afslutning af konkurrencen accepteres hensigter om køb, service eller andre kontrakter med tredjeparter, bliver de indsamlede data og eventuelt andre kontraktspecifikke data videregivet til tredjepart eller virksomheder, da disse ikke ligger til grund for etablering og gennemførelse af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b og f GDPR).

Desuden indsamler og behandler vi dine personlige data ved online deltagelse i konkurrencen baseret på den accepterede deltagelseskontrakt. Dette forpligter dig til at levere dine personlige oplysninger, hvis og i det omfang du ønsker at deltage i vores konkurrencetilbud. Den nævnte databehandling sker på den ene side med henblik på egen direct-marketing (6 Abs. 1 lit. b GDPR) og på den anden side med det formål at videregive dataene til vores sponsorer for at give dem skræddersyede, individuelle og behovsbaserede direct-marketing kanaler e-mail, push notifikationer, post, telefon og SMS (artikel 6, stk. 1, litra b GDPR).

En sådan behandling af dine personoplysninger er i overensstemmelse med ethvert særskilt godkendt samtykke om kontakt til reklameformål via telefon, SMS, e-mail, push notifikationer og postreklamer, eller ved videresendelse af data til direct-marketing for de pågældende sponsorer af lotteriet nævnt ovenfor, og foretages også inden for rammerne af vores legitime interesser baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

Endelig antager vi, at ved at give samtykke til telefon-, SMS-, e-mail-, push notifikationer- og postreklamer fra os og vores sponsorer, bliver der også givet samtykke om databeskyttelse i den relevante behandling af dine personlige data med henblik på arrangørens og sponsorernes direct-marketing og den tilhørende dataoverførsel, således at den tilsvarende databehandling også er tilladt i denne henseende (artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR).

3. Hvor og hvor længe lagrer vi dine personlige oplysninger, og hvortil kan dine data eksporteres

a) Dine personoplysninger opbevares af os inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

I overensstemmelse med de sponsorer, der er nævnt i konkurrencens sponsorliste, hvor du også kan finde filialkontorernes land som destination for en eventuel dataoverførsel, er der dog mulighed for dataoverførsel i såkaldte tredjelande. Tredjelande er disse lande uden for EU. Med hensyn til sådanne dataoverførsler vil vi gerne påpege, at sikker overførsel inden for rammerne af EU's databeskyttelsesbestemmelser er garanteret med hensyn til alle de mållande, der er opført på sponsorlisten. For eksempel har Europa-Kommissionen vedtaget tilstrækkelige beslutninger for tredjelandene i Andorra, Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Canada (kommercielle organisationer) og Schweiz. Disse bekræfter, at de ovennævnte tredjelande garanterer et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger på grund af deres nationale lovgivning eller internationale forpligtelser. I det omfang dataoverførsler foretages til tredjelande, for hvilke der i øjeblikket ikke er tilstrækkelig beslutning, har vi kontrakter med relevante modparter, der har deres hovedkontor i disse lande, baseret på standardiserede EU-sikkerhedsgarantier af det passende beskyttelsesniveau blev lukket. Disse kontrakter sikrer en passende og konsekvent beskyttelse af data på niveau med europæiske standarder. Du kan se indholdet af disse kontrakter her.

b) Hvis ingen sletning eller blokering sker i overensstemmelse med de rettigheder, der udøves af dig, som du kan se i afsnit 5, gemmes dine data permanent til ovennævnte formål

Når du har tilbagekaldt ethvert samtykke til databehandling og/eller har erklæret din modstand mod dette, sætter vi dig på vores såkaldte ‘Blokliste‘. Det betyder, at vi ikke længere bruger dine personlige oplysninger til markedsføringsformål, og heller ikke videregiver dem. Vi gemmer derefter kun dine data til juridiske formål (f.eks. bevis, forsvar og påstand om krav osv.) og sletter dem efter udløbet af en yderligere periode på fire år, medmindre tvingende grunde taler imod det eller af andre årsager en tilsvarende databehandling, for eksempel ved fornyet samtykke.

På samme måde behandler vi dine personlige oplysninger, hvis vi ikke i en periode på 24 måneder bruger dem til eget markedsføringsformål eller videreførelse til sponsorer.

4. Beskyttelse af dine personlige data

Vi træffer passende forholdsregler - administrative/organisatoriske, tekniske og fysiske - for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, tyveri, misbrug, uautoriseret adgang, uautoriseret offentliggørelse, uautoriseret ændring og destruktion. Dine data bliver beskyttet, især i forbindelse med adgangskontrol (sikker positionering af serverne, så der kun gives adgang gennem en defineret sikkerhedsprocedure), adgangskontrol (kryptering af datatransmission i 128 bit, individuel adgangskode, menu- og adgangsberettigelse for medarbejdere, nuværende virus software), adgangskontrol (individuel adgang til medarbejdere gennem personlige konti, identifikations- og autentifikationskrav), videregivelseskontrol (løbende kontrol og henvisninger til modtagerne, ingen lokal lagring af data, logging af alle data eksport og overførsler), input kontrol (konto bundet verifikation, logning af tidsstempel og vært), jobkontrol (kontinuerlig kontrol af administrator og databeskyttelsesbefuldmægtigede, at entydige kontrakter i forbindelse med krav i henhold til § 11 BDSG og artikel 28 GDPR i koordination med databeskyttelsesbefuldmægtigede og virksomhedsledelse) og rådighedskontrol (general varetagelse af værter [USV, halon gasanlæg etc.], back-up streaming til andre generelle sikkerhedsforanstaltningsværter [f.eks. beskyttede UPS, halon gassystem etc.], back-up streaming til et andet sted [med alle sikkerhedsforanstaltninger se adgangskontrol] hver nat, spejling på to harddiske, antivirusprogrammer).

På trods af disse forholdsregler kan vi på grund af internettets usikre karakter ikke garantere sikkerheden for din dataoverførsel til vores hjemmeside. Derfor er enhver overførsel af data fra dig til vores hjemmeside på eget ansvar.

5. Hvad du har ret til

Du har ret til at få oplysninger om de personlige data, der er gemt om dig, når som helst i overensstemmelse med artikel 15 GDPR, herunder oprindelsen og modtageren af dine data og formålet med databehandlingen.

Du har også ret til på ethvert tidspunkt, at kræve korrektion af ukorrekte personoplysninger vedrørende dig (artikel 16 GDPR). Du kan anmode om en begrænsning af behandlingen, hvis en af betingelserne i artikel 18, stk. 1, GDPR eksisterer, f.eks. ved bestridelse af rigtigheden af dine personlige oplysninger.

Du har også ret til at tilbagekalde ethvert samtykke til behandling af dine personlige data, der kan ydes med virkning for fremtiden (artikel 7 GDPR). En sådan tilbagekaldelse påvirker dog ikke lovligheden af forarbejdningsforløb hidtil.

Derudover har du ret til at kræve udlevering af de personoplysninger, der sendes til os, i et format, der tillader overførslen til et andet sted (artikel 20 GDPR).

Under betingelserne i artikel 21, stk. 1, 2 og 3 GDPR kan du gøre indsigelse mod databehandling af årsager, der skyldes din persons særlige situation.

Desuden har du ret til at kræve sletning af dine data og din ret til at blive glemt i overensstemmelse med artikel 17 GDPR. Hvis de juridiske forudsætninger er opfyldt, vil vi også fortsætte uden din anmodning og slette dine personlige data.

For at håndhæve dine rettigheder angivet ovenfor i dette afsnit, kontakt os venligst på Liidimedia Oy, Finlaysoninkuja 3, 33210 Tampere, Finland eller på følgende e-mail-adresse: myynti@liidimedia.fi


6. Brugerdata og cookies

Du kan se vores hjemmeside uden at afgive personlige oplysninger. Men når du besøger vores sider fremkommer visse tekniske data, såkaldte brugsdata. Derudover kan vi sætte et eller flere cookies, og nogle gange inkludere sociale medie plugins, som vi også vil informere dig om nedenfor.

Brugerdata:

Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi som standard kun den hjemmeside, hvorfra du kom til vores tilbud, navnet på din internetudbyder, hvilke websteder du besøgte på vores hjemmeside og dato og varighed af dit besøg. De indhentede data er fuldstændig anonyme.

Din IP-adresse og et tidsstempel lagres også til sikkerhedsformål og bruges til interne formål. IP-adressen er en maskinrelateret identifikator, der giver et udsagn om den computer, der bruges til internetadgangen eller internetgatewayen, der blev brugt på tidspunktet for online forespørgslen. Betegnelsen tidsstempel henviser til en værdi i et defineret format, der tildeler en tid til en begivenhed (for eksempel at sende eller modtage en besked, ændre data og lignende). Formålet med et tidsstempel er at gøre det klart for folk eller computere, hvornår begivenheder opstod.

Sociale medie plugins

På nogle af vores hjemmesider findes der såkaldte sociale medier plugins (ofte kaldet sociale medie knapper). Sådanne plugins er markeret på vores sider ved hjælp af knapper (dermed udtrykket "knapper"), som i hvert tilfælde gør leverandøren af plug-in genkendelig med tilsvarende farver og symboler. Hvis du f.eks. klikker på knapperne, kan du fortælle dine venner i de sociale netværk, du bruger, at du kan lide en af vores hjemmesider, eller dele linket til en hjemmeside med andre internetbrugere.

Hvis du surfer på vores hjemmeside og besøger en af vores hjemmesider, der indeholder et socialt medie-plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse med serverne fra udbyderen af plugin'et og indlæser plugin'et derfra. Oplysningerne kan overføres til udbyderen af plugin‘et, at den tilsvarende hjemmeside blev åbnet fra vores hjemmeside.

Hvis du har en brugerkonto på et eller flere sociale netværks plugins, og du er på en af vores hjemmesider, der indeholder et eller flere sociale medie plugins fra den relevante leverandør(er), vil du være på begge på samme tid, og desuden kan tildelingen af sideforespørgslen til dine brugerprofiler, der er tilgængelige hos udbyderen(erne), være mulig. Hvis du klikker på indlejrede plugins og derefter logger ind på et eller flere af netværket (eller allerede er logget ind), publiceres de delte eller "anbefalede" oplysninger som regel kort i din profil. Udbyderen af netværket kan således indsamle og gemme yderligere brugsdata. For eksempel kan udbyderne af netværkene oprette brugerprofiler, der går ud over, hvad du direkte afslører om dig selv i netværket. Yderligere oplysninger om dataindsamling og -behandling findes i privatlivspolitikken for udbyderne af plugins

Cookies

Vi anvender såkaldte cookies på vores hjemmesider. Disse er små filer der bliver lagret på din harddisk, hvori information er lagret således at en server kan læse disse igen. Disse cookies kan enten være såkaldte session cookies, kendetegnet ved automatisk sletning efter du lukker din browser, samt cookies med en længere, prædefineret løbetid. Når du anvender vores hjemmesider får du ydermere cookies fra vores partner AppNexus (klik her), hvilke tillader kommunikation af specifikke tilbud, for eksempel igennem såkaldte bannere. Dette kan også forekomme på andre hjemmesider, hvor AppNexus teknologi er implementeret.

  Informationen er bliver lagret i disse cookies kan indeholde dit login (dit besøg når du registrerer dig på hjemmesiden), dato og tidspunkt for dit besøg, dine valg på vores spørgeskemaer, samt cookie nummer og URL fra den hjemmeside, hvorfor du tilgik vores tilbud.

Brugen af cookies gør det muligt for os at garantere optimal funktionalitet af vores hjemmesider, samt kontinuerlig optimering af ydelse og brugeroplevelse. Ydermere hjælper cookies os og vores samarbejdspartnere med at genkende dig, for at kunne adaptere vores tilbud – også på andre hjemmesider, hvor vores samarbejdspartnere er aktive – på en sådan måde, at du kun får vist relevant, skræddersyet information. Denne teknologi gør os i stand til at videregive den personlige data du tidligere har afgivet i en af vores konkurrencer og givet dit samtykke til kan anvendes i kommercielt øjemed, til de af vores samarbejdspartnere, hvis ydelser du tidligere har udtrykt interesse i. Endeligt gør cookies det muligt at gemme statistisk information, såsom frekvens af besøg på de respektive sider og generel navigation.

Skulle du ønske at undgå brugen af de cookies, der ikke har nogen indflydelse på oplevelsen på, og funktionaliteten af vores konkurrencer og andre relaterede tilbud, beder vi dig om at ændre de pågældende indstillinger i din browser før du bruger vores hjemmesider. Der kan du undgå at acceptere og gemme nye cookies. Du kan få mere information herom gennem hjælpesiderne i din browser, eller ved at kontakte dennes serviceudbyder.

Push notifikationer

Muligvis giver du nogle gange dit samtykke til at modtage vores push notifikationer, som vi bruger "Accengage" -tjenesten til, hvis det er relevant. Dine personoplysninger vil blive behandlet på grundlag af dette (yderligere) samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR). Selvfølgelig gælder de rettigheder, der allerede er nævnt i afsnit 5, også for dette samtykke. For at tilbagekalde dit samtykke til at modtage push notifikationer, kan du ændre indstillingen for modtagelse af push notifikationer i din browser. Hvis du bruger en stationær PC med operativsystemet Windows, kan du afmelde dig fra vores push-meddelelser ved at højreklikke på den relevante push-meddelelser i de indstillinger, der vises der.

For at kunne vise dig push notifikationer indsamler og behandler Accengage på vores vegne dit browser-ID og dit enheds-ID ved mobiladgang. Derudover analyserer Accengage brugbare statistiske ikke-personlige data på baggrund af push notifikationer.

7. Sletning af cookies

Som bruger kan du altid selv bestemme, hvilke cookies, herunder dem til push-meddelelser, du vil acceptere eller slette. De individuelle indstillinger kan foretages direkte i din internetbrowsers indstillinger. For mere information kontakt venligst udbyderen af din internetbrowser.

8. Mindreårige

Denne hjemmeside, herunder privatlivspolitikken og vilkårene, er ikke beregnet til mindreårige. Ingen personlige oplysninger om mindreårige indsamles videnskabeligt, bruges og/eller afsløres.